MTS คืออะไร

             Microsoft Transaction Server (MTS) เรียกว่า "Viper" ขณะที่กำลังพัฒนา เป็นโปรแกรมที่ทำงาน แบบอินเตอร์เน็ต หรือเครื่องแม่ข่ายของเครือข่าย ที่ใช้ระบบ Windows NT และจัดการโปรแกรมประยุกต์ และฐานข้อมูลทรานแซคชัน ที่ขอโดยผู้ใช้คอมพิวเตอร์เครือข่าย Transaction Server กรองผู้ใช้และโปรแกรมลูกข่าย จากรูปแบบการขอ สำหรับฐานข้อมูลที่ไม่คุ้นเคย และถ้าจำเป็นจะส่งต่อคำขอ ไปที่แม่ข่ายฐานข้อมูล นอกจากนี้ยังจัดด้านความปลอดภัย การติดต่อกับแม่ข่าย และการรวบรวมทรานแซคชัน Transaction Server เป็นความพยายามของ Microsoft ในการสร้างโปรแกรมประยุกต์แบบกระจาย และข้อมูลในเครือข่าย โดยให้สร้างได้ง่าย ในการจัดกลุ่มโปรแกรมบางครั้งจัดเป็น middle ware หรือ โปรแกรม multi-tier สำหรับตลาดองค์กร ซึ่ง IBM มีแบบแผนการควบคุมด้วย CICS และเป็นผลิตภัณฑ์ จัดการด้านทรานแซคชันคล้ายกัน

             Microsoft ออกแบบ Transaction Server ให้เหมาะสมกับยุทธศาสตร์ Object-oriented programming การใช้ Transaction Server ทำให้สามารถใช้การอินเตอร์เฟซ drag-and-drop ในการสร้าง แบบจำลองทรานแซคชัน สำหรับผู้ใช้คนเดียวและยอมให้ Transaction Server จัดการแบบจำลอง สำหรับผู้ใช้หลายคน รวมถึงการสร้าง และการจัดการของ ผู้ใช้และการใช้ thread และ process

             MTS ทำงานแบบ Windows NT server 4.0 หรือสูงกว่า

 

ข้อมูลจาก : widebase.net