DSL คืออะไร

          DSL ( Digital Subscriber Line ) เป็นเทคโนโลยี สำหรับการนำสารสนเทศด้วย bandwidth สูงไปที่บ้านหรือธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งสูงกว่าสายโทรศัพท์แบบเดิม xDSL อ้างถึง DSL ประเภทต่าง ๆ เช่น ADSL, HDSL และ RADSL ถ้าหากที่ตั้งที่ต้องการใช้บริการที่อยู่ใกล้กับบริษัทโทรศัพท์ที่ได้บริการ DSL จะสามารถได้รับข้อมูลที่ความเร็วได้ถึง 6.1 megabits ต่อวินาที ( Mbps ) เพื่อภาพเคลื่อน เสียง และภาพ 3 มิติ โดยที่การเชื่อมต่อแบบดั้งเดิมมีความเร็วจาก 1.544 Mbps ถึง 512 Kbps ในการส่งไปที่ผู้ใช้และรับกลับ 128 Kbps สาย DSL ส่งได้ทั้งข้อมูลและเสียงแบบต่อเนื่อง ซึ่งการติดตั้ง DSL เริ่มต้นในปี 1998 และจะขยายตัวต่อไปในสหรัฐและที่อื่น ๆ Compaq, Intel, และ Microsoft กำลังทำงานร่วมกับบริษัทโทรศัพท์ ในการพัฒนามาตรฐานและการติดตั้งที่สะดวกของ ADSL เรียกว่า G.Lite นอกจากนี้ DSL ได้รับการคาดว่าจะมาแทนที่ระบบ ISDN ในหลาย ๆ พื้นที่ และพร้อมด้วย cable modem เพื่อให้บริการด้านมัลติมีเดียและภาพ 3 มิติ ตามที่อยู่อาศัย

การทำงาน
          
ระบบโทรศัพท์แบบดั้งเดิมติดต่อกับที่อยู่อาศัยหรือธุรกิจขนาด เล็ก ด้วยสายโทรศัพท์ที่เรียกว่า Twisted pair โดยระบบโทรศัพท์แบบนี้เป็นการสับและส่งสัญญาณแบบอะนาล็อก อุปกรณ์นำเข้าสัญญาณจะแปลงเสียงเป็นกระแสไฟฟ้าด้วย amplitude และความถี่เพื่อส่งไปยังปลายทาง ในการรับสัญญาณจะแปลงสัญญาณแบบอะนาล็อก ให้เป็นเสียง ส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์มี modem ในการแปลงสัญญาณ อะนาล็อก ให้เป็นค่า 0 และ 1 จึงเรียกว่า ระบบดิจิตอล

          จากการส่งสัญญาณอะนาล็อก โดยผ่านสายทองแดงแบบ Twisted pair สามารถใช้กับโมเด็มขนาด 56 Kbps ทำให้ ความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกจำกัด ด้วยระบบสายโทรศัพท์ดังกล่าว

          Digital Subscriber Line เป็นเทคโนโลยีที่มีข้อสมมุติว่า ข้อมูลไม่ต้องเปลี่ยนเป็นสัญญาณอะนาล็อก โดยให้ข้อมูลแบบดิจิตอลส่งผ่านไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง และยินยอมการส่งไปยังผู้ใช้สามารถใช้ขนาด bandwidth ที่กว้าง ในขณะที่มีการแบ่ง bandwidth บางส่วนสำหรับการส่งสัญญาณ อะนาล็อก เพื่อที่จะทำให้สามารถใช้โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ในสายเดียวกัน

Splitter - base VS Spliterless DSL
           เทคโนโลยี DSL ส่วนใหญ่ต้องการแบ่งสัญญาณในการติดตั้งที่ผู้ใช้ ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและให้บริการ แต่มีความเป็นไปได้ในการแบ่งจากทางไกลจากศูนย์บริการ ซึ่งรู้จักในชื่อของ Splitter DSL, “DSL Lite” “G.Lite” หรือ Universal ADSL และกำลังพัฒนาเป็นระบบมาตรฐาน

Modulation Technology
           เทคโนโลยีแบบ Modulation หลายแบบได้รับการใช้โดย DSL หลายประเภท ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ กำลังเป็นมาตรฐานโดย International Telecommunication Union (ITU)

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราข้อมูล
           อัตราข้อมูลของโมเด็ม DSL ที่จัดทำโดยมาตรฐานของอเมริกาเหนือ และยุโรป โดยทั่วไปช่วงสูงสุดของ DSL ที่ไม่ใช้ repeater คือ 5.5 กิโลเมตร (18 , 000 ฟุต) ซึ่งถ้าอยู่ใกล้ศูนย์บริการอัตราข้อมูลจะเพิ่มขึ้น ปัจจัยต่อมาคือขนาดของสายโทรศัพท์สายทองแดงขนาดเกจ 24 สามารถรักษาอัตราข้อมูลเท่ากันแต่ไปได้ไกลกว่าสายขนาดเกจ 26 ดังนั้นถ้าผู้ใช้อยู่ไกลกว่า 5.5 กิโลเมตร ยังสามารถใช้ DSL ได้ ถ้ามีการขยายวงจรด้วยสายไฟเบอร์อ๊อฟติค

Digital Subscriber Line Access Multiplexer ( DSLAM )
           ในการใช้ DSL แบบผู้ใช้หลายคนด้วยระบบเครือข่ายที่มี backbone แบบความเร็วสูง สามารถใช้ DSL ด้วยตัวมัลติเพล็กแบบ Digital Subscriber Line Access (DSLAM) ตามปกติ DSLAM ติดต่อกับเครือข่ายแบบ Asynchronous Transfer Mode (ATM) ที่สามารถรวมการส่งข้อมูลที่อัตราข้อมูล gigabit ในแต่ละปลายทางของระบบส่ง DSLAM จะแปลงสัญญาณและส่งไปยังผู้ใช้ DSL

ประเภทของ DSL
ADSL
            ADSL ( Asymmetric Digital Subscriber Line ) เป็นรูปแบบของ DSL ซึ่งกำลังจะมีการใช้งานอย่างกว้างขวางตามที่อยู่อาศัยและธุรกิจต่าง ๆ ADSL ได้รับการเรียกว่า “asymmetric (อสมมาตร) เพราะใช้การติดต่อแบบสองทางหรือ duplex bandwidth ได้มีการจัดแบ่ง bandwidth ส่วนใหญ่ให้กับการส่งข้อมูลไปยังผู้ใช้ปลายทาง ( downstream ) และมีเพียง bandwidth ส่วนน้อยในการรับข่าวสารจากผู้ใช้ปลายทางกลับมา ( upstream ) เนื่องจากว่าระบบอินเตอร์เน็ตและเว็บประเภทกราฟฟิคหรือมัลติมีเดีย มีความต้องการ bandwidth มากในการส่งไปยังผู้ใช้ แต่ผู้ใช้เรียกหรือตอบสนองไม่ต้องการ bandwidth มากนัก การใช้ ADSL สามารถส่งข้อมูลด้าน downstream ได้ถึง 6.1 megabits ต่อวินาที และรับข้อมูลด้าน upstream ได้ถึง 640 Kbps การใช้ bandwidth ด้าน downstream สูง หมายถึงสายโทรศัพท์ สามารถทำภาพเคลื่อนไหว เสียง และภาพ 3 มิติมายัง เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโทรทัศน์ได้ ส่วน bandwidth ขนาดเล็กที่มีการจัดแบ่ง เพื่อให้สามารถใช้โทรศัพท์ได้โดยไม่ต้องมีการแบ่งสาย

CDSL
            CDSL ( consumer DSL ) เป็นเวอร์ชันการค้าของ DSL ซึ่งช้ากว่า ADSL (มีอัตรา downstream 1 Mbps) แต่มีความเหนือกว่าในเรื่องไม่ต้องการติดตั้งตัวแบ่ง (Splitter) ที่ผู้ใช้ ซึ่งมี Rockwell เป็นเจ้าของเทคโนโลยีและมีการทำ Chipset และ CDSL ใช้เทคโนโลยีตัวกลางของตัวเอง

Free DSL
            Free DSL เป็นบริษัทที่ให้บริการอุปกรณ์และการติดตั้ง ADSL และโดยไม่มีค่าบริการรายเดือนแต่ผู้ใช้ต้องให้ข้อมูลส่วนตัว

G.Lite หรือ DSL Lite
            G.Lite (ซึ่งรู้จักกันในชื่อของ DSL Lite, splitterless ADSL และ Universal DSL ) ช้ากว่า ADSL โดยที่ไม่ต้องมีการติดตั้งตัวแบ่ง ( splitter ) ที่ผู้ใช้แต่ใช้การจัดการแบบทางไกล (Remote) จากศูนย์บริการทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายลงไป G.Lite ตามมาตรฐาน G .-922.2 ของ ITU-T มีอัตราข้อมูลจาก 1.544 Mbps ถึง 6 Mbps ด้าน downstream และ 128 Kbps ถึง 384 Kbps ด้าน upstream G.Lite คาดหวังว่าจะได้รับการติดตั้งอย่างกว้างในรูปแบบของ DSL

HDSL
            HDSL ( High bit-rate DSL ) เป็นประเภท DSL ล่าสุดที่มีการใช้กว้างขวางซึ่งสามารถใช้สำหรับการส่งแบบ wideband digital ภายในบริษัท และระหว่างศูนย์บริการกับผู้ใช้ คุณสมบัติหลักของ HDSL คือ มีความสามารถ ซึ่งหมายถึง bandwidth ที่ใช้ทั้ง 2 ทิศทางเท่ากัน ด้วยเหตุผลนี้อัตราข้อมูลส่ง จึงต่ำกว่า ADSL และ HDSL สามารถใช้สายโทรศัพท์ Twisted-pair เท่ากับสาย T 1 ในอเมริกาเหนือและ E 1 ในยุโรป (2 , 320 Kbps )

IDSL
            IDSL ( ISDN DSL ) เป็นการเรียกชื่อที่ไม่ถูกต้อง เพราะ IDSL มีความใกล้เคียงกับ ISDN ในด้านอัตราข้อมูลและบริการที่ 128 Kbps

RADSL
            RADSL ( Rate-Adaptive DSL ) เป็นเทคโนโลยี แบบ ADSL จาก Westell โดยใช้ซอฟต์แวร์ ในการขออัตราของสัญญาณที่สามารถส่งบนสายโทรศัพท์ของผู้ใช้ ้และจัดอัตราการส่ง ระบบ Westell Flexcop 2 สามารถใช้ RADSL ปรับอัตราจาก 640 Kbps เป็น 2.2 Mbps ด้าน downstream และปรับอัตราข้อมูลจาก 272 Kbps เป็น 1.088 Mbps ด้าน upstream

SDSL
            SDSL ( Symmetric DSL ) เหมือนกับ HDSL โดยสายโทรศัพท์แบบ Twisted-pair สามารถส่ง 1.544 Mbps (เอเมริกาและแคนาดา) หรือ 2.048 Mbps (ยุโรป) และการจัดแบ่ง bandwidth ทั้ง 2 ทิศทางเท่ากัน

UDSL
            UDSL ( Unidirectional DSL ) เป็นรูปแบบที่เสนอโดยบริษัทยุโรป และเป็น HDSL แบบทิศทางเดียว

VDSL
            VDSL (Very high rate DSL) เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีที่จะให้อัตราข้อมูลสูงในระยะสั้น (ระหว่าง 5.1 ถึง 5.5 Mbps ในระยะ 1000 ฟุต หรือ 300 เมตร) เทคโนโลยีการส่ง ( CAD, DMT หรืออื่น ๆ) ยังไม่มีข้อสรุป ส่วนมาตรฐานกำลังอยู่ในระหว่างการจัดทำ

X2/DSL
            X2/DSL เป็นโมเด็มจาก 3 COM ที่สนับสนุนโมเด็ม 56 Kbps แต่อัพเกรดด้วยการติดตั้งซอฟต์แวร์ สำหรับ ADSL เมื่อ ADSL ไปถึงพื้นที่ของผู้ใช้